Част от проекта на Закона за предучилищното и училищното образование, отнасяща се за учебниците и учебните помагала

cc061cfea2db1e7dcb860ed3c730da14
Във връзка с публикувания на 14.02.2012 г. проект на Закон за предучилищното и училищното образование, публикуваме частта, която се отнася за учебниците, учебните помагала и учебните книжки. Целия проектозакон може да видите на страницата на МОН и тук.

Глава седма
УЧЕБНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Раздел І
Учебни книжки, учебници и учебни помагала

Чл. 149. (1) В предучилищното образование се ползват учебни книжки и учебни помагала.
(2) В училищното образование се ползват учебници и учебни помагала.
Чл. 150. (1) Учебната книжка е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката за осигуряване на предучилищната подготовка. Учебната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) Учебникът е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката за осигуряване на училищната подготовка. Учебникът е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на ученика по определен учебен предмет или по модул за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, за профилираната подготовка или за придобиването на квалификация по професия, както и в съответната учебна програма.

(3) Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което подпомага предучилищното и училищното образование за:
1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на учебното съдържание;
2. затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности.
(4) В училищното образование може да се ползват и учебни комплекти, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, създадени в единна система.
Чл. 151. (1) Учебниците, учебните книжки и учебните помагала трябва да са съобразени с възрастовите характеристики на децата и учениците, както и да насърчават самостоятелността и критическото мислене.
(2) Учебните книжки, учебниците и учебните комплекти не може да съдържат елементи на търговска реклама.
Чл. 152. (1) Учебните книжки се създават като печатни издания.
(2) Учебниците се създават като печатни издания или печатни издания с електронен вариант.
(3) Учебните помагала се създават като печатни издания, печатни издания с електронен вариант или електронни издания.
Чл. 153. Според предназначението си учебниците са за обучение по:
1. учебните предмети от общообразователната подготовка;
2. задължителните модули от профилираната подготовка;
3. учебните предмети „Майчин език”, „Религия” и „Хореография”;
4. учебните предмети или модули от общата професионална подготовка;
5. специалните предмети за учениците със специални образователни потребности – със сензорни увреждания.
Чл. 154. Според функцията си учебните помагала са дидактична игра, албум, блок, учебна тетрадка, учебна христоматия, сборник със задачи, с контурни карти, с учебни материали или с учебни анализи, учебен атлас, ръководство за учебна практика.
Чл. 155. Изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното изпълнение на учебниците, учебните книжки, учебните комплекти и учебните помагала се определят с държавния образователен стандарт за учебниците, учебните книжки и учебните помагала.

Раздел II
Оценяване и одобряване на проекти на учебни книжки, учебници и учебни комплекти

Чл. 156. (1) Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни книжки, учебници и учебни комплекти се открива по инициатива на министъра на образованието, младежта и науката или на автор и/или издател.
(2) Проектите на учебни книжки се оценяват за съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за учебниците, учебните книжки и учебните помагала.
(3) Проектите на учебник и на учебен комплект се оценяват на два етапа:
1. първи етап – оценка за съответствието с изискванията на държавния образователен стандарт за учебниците, учебните книжки и учебните помагала;
2. втори етап – оценка за пригодността им за прилагане в училище.
Чл. 157. (1) Оценяването на проектите на учебна книжка, както и първият етап от оценяването на проектите на учебник или на учебен комплект се извършват от оценители, определени от министъра на образованието, младежта и науката.
(2) Вторият етап от оценяването на проектите на учебник или на учебен комплект се извършва за проектите, които отговарят на изискванията на държавния образователен стандарт за учебниците, учебните книжки и учебните помагала, и се осъществява във всяко училище от учителите, които преподават учебния предмет в съответния етап от степента на образование.
Чл. 158. Не може да е оценител автор или рецензент на внесен в процедурата по оценяване проект на учебник, на учебна книжка или на учебен комплект или има друг частен интерес, който може да повлияе върху обективното и безпристрастно оценяване. Липсата на частен интерес се удостоверява с декларация.
Чл. 159. (1) Министърът на образованието, младежта и науката одобрява всички проекти на учебни книжки, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за учебниците учебните книжки и учебните помагала.
(2) Министърът на образованието, младежта и науката одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че са приложими в практиката.
(3) Одобрените учебници, учебни книжки и учебни комплекти може да се използват за предучилищната и училищната подготовка до влизане в сила на нови учебни програми или до промяна на съдържанието, графичния им дизайн, полиграфическото или електронното им изпълнение.
Чл. 160. (1) В одобрените учебници, учебни книжки и учебни комплекти може да се извършват само обективно необходими промени в съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото или електронното изпълнение. Обективно необходими промени са корекции на грешки или са следствие на промяна на нормативната уредба, обективна промяна на факти, обстоятелства, статистики и други подобни.
(2) Промените по ал. 1 може да се извършват само по инициатива на министъра на образованието, младежта и науката.
(3) В случаите по ал. 2 промяната се одобрява от министъра на образованието, младежта и науката.
(4) Авторите и/или издателите на одобрените учебници, учебни книжки и учебни комплекти може да извършват поправки на очевидни фактически грешки и без одобрение по ал. 3, като в тези случаи са длъжни да уведомят министъра на образованието, младежта и науката в едноседмичен срок от отпечатването на тиража.
Чл. 161. (1) За всяка учебна година министърът на образованието, младежта и науката утвърждава списък на учебниците, учебните книжки и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Списъкът по ал. 1 се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието, младежта и науката преди началото на учебната година.
Чл. 162. Условията и редът за оценяване и одобряване на проектите на учебни книжки, учебници и учебни комплекти и на промените в тях, включително и определянето на оценителите, както и условията и редът за издаване на списъка по чл. 161 се определят в държавния образователен стандарт за учебниците, учебните книжки и учебните помагала.
Чл. 163. (1) В системата на предучилищното и училищното образование може да се осигуряват за безвъзмездно ползване учебни книжки, учебници и учебни комплекти при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище.
(3) Учебниците и учебните комплекти извън ал. 1, както и учебните помагала, които ще се използват учениците, се избират от учителя, който преподава в съответната група или в паралелката по съответния учебен предмет или модул.
(4) Учебните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището.

Етикети: , ,

Вашият коментар