Архив за март, 2012

Част от проекта на Закона за предучилищното и училищното образование, отнасяща се за учебниците и учебните помагала

11.03.2012

cc061cfea2db1e7dcb860ed3c730da14
Във връзка с публикувания на 14.02.2012 г. проект на Закон за предучилищното и училищното образование, публикуваме частта, която се отнася за учебниците, учебните помагала и учебните книжки. Целия проектозакон може да видите на страницата на МОН и тук.

Глава седма
УЧЕБНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Раздел І
Учебни книжки, учебници и учебни помагала

Чл. 149. (1) В предучилищното образование се ползват учебни книжки и учебни помагала.
(2) В училищното образование се ползват учебници и учебни помагала.
Чл. 150. (1) Учебната книжка е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката за осигуряване на предучилищната подготовка. Учебната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) Учебникът е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката за осигуряване на училищната подготовка. Учебникът е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на ученика по определен учебен предмет или по модул за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, за профилираната подготовка или за придобиването на квалификация по професия, както и в съответната учебна програма.
(още…)